سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

شیرهای آزمایشگاهی

 

شیرهای آزمایشگاهی

انواع شیرهای مورد استفاده در آزمایشگاه عبارتند از:

تصاویر زیر نمونه هایی از انواع شیرهای آزمایشگاهی است:

شیر آب
شیر آب
شیر آب
شیر آب مقطر
شیر آب
شیر خلا
شیر آب
شیر هوای فشرده
شیر آب
شیر گاز
شیر آب
شیر گاز مایع
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز