سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

هود تخصصی پاتولوژی

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

هود تخصصی پاتولوژی APT-PTL-156 140,000,000  

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز