سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

میز ترازو MDF

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

میز ترازو MDF

AP.BAL.TM/80

AP.BAL.TM/90

تماس با شرکت

تماس با شرکت

میز ترازو MDF

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز