سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

میز ترازو Parslab

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

میز ترازو Parslab AP.BAL.PARSLAB.TS 10,000,000 میز ترازو Parslab

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز