سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

میز ترازو Parslab

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

میز ترازو Parslab

75/AP.BAL.PARSLAB.TS

AP.BAL.PARSLAB.TS/80

90/AP.BAL.PARSLAB.TS

11,000,000

16,000,000

17,000,000

میز ترازو Parslab

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز