سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

Class II B2 هود میکروبی

 

هود میکروبی Class II B2

شكل كاركرد، نحوه قرارگیری فیلترها، و چرخش جریان در هود میكروبی Class II B2:

هود میکروبی Class II B2

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز