سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

میز ترازو استنلس استیل

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

میز ترازواستنلس استیل AP.BAL.TSS.90 27,000,000  
میز ترازو استنلس استیل AP.BAL.TSS.80 25,000,000  

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز