سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

Class II A1 هود میکروبی

 

هود میکروبی Class II A1

شكل كاركرد، نحوه قرارگیری فیلترها، و چرخش جریان در هود میكروبی Class II A1:

هود میکروبی Class II A1

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز