سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

Class II B1 هود میکروبی

 

هود میکروبی Class II B1

شكل كاركرد، نحوه قرارگیری فیلترها، و چرخش جریان در هود میكروبی Class II B1:

هود میکروبی Class II B1

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز