سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

Class II A2 هود میکروبی

 

هود میکروبی Class II A2

شكل كاركرد، نحوه قرارگیری فیلترها، و چرخش جریان در هود میكروبی Class II A2:

هود میکروبی Class II A2

 

شكل كاركرد، نحوه قرارگیری فیلترها، و چرخش جریان در هود میكروبی Class II A2 كه بدلیل استفاده از مواد شیمیایی خطرناك از سیستم كانالدار (Ducted) نیز استفاده شده كه هم برای مواد شیمیایی و هم مواد بیوهازارد مناسب است:

هود میکروبی Class II A2 کانالدار

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز