سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کمد نگهداری اسید و باز PARSLAB

نام کالا

کد کالا

قیمت کالا (ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد شیمیایی PARSLAB

AP.SAFAB.PARSLAB.68

37,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی PARSLAB

AP.SAFAB.PARSLAB.120

AP.SAFAB.PARSLAB.90

65,000,000

53,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی PARSLAB

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز