سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

نام کالا

مدل کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC.M60

17,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC.M90

AP.CHC.M120

22,000,000

24,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC2.M60

22,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC2.M90

AP.CHC2.M120

27,000,000

29,000,000

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز