سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

نام کالا

مدل کالا

قیمت کالا(ریال)

تصویر کالا

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC.M60

تماس با شرکت

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC.M90

AP.CHC.M120

تماس با شرکت

تماس با شرکت

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC2.M60

تماس با شرکت

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

AP.CHC2.M90

AP.CHC2.M120

تماس با شرکت

تماس با شرکت

کمد نگهداری مواد شیمیایی MDF

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز