سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

آزمایشگاه سیار

نام کالا

نوع ماشین

کد کالا

قیمت (ریال)

تصویر کالا

آزمایشگاه سیار (Mobile Labratory)

Trucks

APT-MOB-LAB-I

-

آزمایشگاه سیار (Mobile Labratory)آزمایشگاه سیار (Mobile Labratory)

آزمایشگاه سیار (Mobile Labratory)

Van

APT-MOB-LAB-V

-

آزمایشگاه سیار (Mobile Labratory)آزمایشگاه سیار (Mobile Labratory)

 
تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز