استانداردهای صنایع آرایشی- بهداشتی و شوینده - ويژگی ها وآزمونها

 

رديف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

صابون بهداشتي-ويژگيها

22

2

صابون رختشويي-ويژگيها

23

3

پودر صابون رختشويي

24

4

پودرهاي شوينده مصارف عمومي با كف رياد –ويژگيهاوروشآزمون

141

5

حنا-ويژگيها و روش هاي آزمون

181

6

صابون مايع-ويژگيها

595

7

پودر تالك مورد مصرف درصنايع آرايشي-ويژگيها و روش هاي آزمون

698

8

لانولين بدون آب مورد مصرف در صنايع آرايشي- ويژگيها و روش هاي آزمون

704

9

سديم تري پلي فسفات-ويژگيها

708

10

وازلين پترولاتوم-ويژگيها و روش هاي آزمون

786

11

خميردندان-ويژگيها و روش هاي آزمون

1008

12

متيل پارا هيدروكسي بنزوات-ويژگيها و روش هاي آزمون

1021

13

ادوكلن-ويژگيها و روش هاي آزمون

1022

14

محصولات آرايشي بهداشتي-طبقه بندي

1023

15

صابون مايع مصارف صنعتي- ويژگيها

1105

16

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي-اندازه گيري آرسنيك

1106

17

پورد بچه-ويژگيها و روش هاي آزمون

1203

18

پودر هاي پوستي بزرگسالان-ويژگيها و روش هاي آزمون

1204

19

الكيلات نرم-ويژگيها

1205

20

صابون نرم مصارف صنعتي-ويژگيها

1206

21

اكسيد منيزم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1320

22

اكسيد روي مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1321

23

استئارات روي مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1322

24

كربنات منيزم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيهاوروشهايآزمون

1323

25

استئارات منيزيم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1324

26

استئارات كلسيم مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1325

27

صابون بچه-ويژگيها

1326

28

موم زنبور عسل سفيد شده جهت مصارف آرايشي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1565

29

سوربيتول 70% مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1566

30

بوراكس-ويژگيها و روش هاي آزمون

1601

31

كائولن مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1603

32

افشانه مو-ويژگيها و روشهاي آزمون

1768

33

افشانه بي بو كن بدن-ويژگيها و روش هاي آزمون

1769

34

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي-نمونه برداري

1770

35

بوتيل پاراهيدروكسي بنزوات مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

1772

36

سديم لوريل سولفات مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روشهاي آزمون

1832

37

روش خشكشوئي-آئين كار

1901

38

محلول سديم هيپوكلريت-ويژگيها

1994

39

سديم كربوكسي متيل سلولز محلول در آب-ويژگيها و روش هاي آزمون

1995

40

سديم پربرات- ويژگيها و روش هاي آزمون

1996

41

تهيه آب با سختي هاي معين جهت آزمون پاك كننده ها

2019

42

پودرهاي شوينده مخصوص ماشين لباسشويي -ويژگيها و روش هاي آزمون

2040

43

ايزو بوتيل استات-ويژگيها

2051

44

ايزوپروپيل استات-ويژگيها

2052

45

كوكونات دي اتانول آميد-ويژگيها و روشهاي آزمون

2053

46

سيترال-ويژگيها

2054

47

اسانس ها-تربانتين-ويژگيها

2055

48

روش جدا كردن ماده فعال از پاك كننده ها و تركيبات شوينده

2171

49

اسانس ها-ايزوبورنئول-ويژگيها

2173

50

الكيل سولفات هاي چرب-نمونه برداري

2174

51

اسانس ها-كامفر-روش هاي آزمون

2175

52

اسانس ها-اژنول-روش هاي آزمون

2176

53

تركيبات سفيد كننده-اندازه گيري اكسيژن فعال

2185

54

اتيلن دي آمين تترا استات در صابون و دترجنت-روش آزمون

2186

55

گرد هاي پاك كننده جهت مصارف مخصوص-ويژگيها

2201

56

گرد هاي تميز كننده بر پايه پاك كننده هاي مصنوعي-ويژگيها

2217

57

صابون مايع ضد عفوني كننده جهت مصارف پزشكي-ويژگيها

2218

58

اسانس ها-فنيل اتيل الكل-ويژگيها

2233

59

اسانس هاي طبيعي-روش هاي نمونه برداري و آزمون

2274

60

الكيلات نرم-روش آزمون

2276

61

دي كلسيم فسفات مورد مصرف در خمير دندان-ويژگيها و روش آزمون

2281

62

سديم تري پلي فسفات به روش كاغذ كروماتو گرافي-روش آزمون

2282

63

مايعات ظرفشويي-ويژگيها و روش آزمون

2288

64

بنزو فنون-ويژگيها

2299

65

اسانس ها-وانيلين-ويژگيها

2300

66

مواد پاك كننده-روش آزمون پايداري در آب سخت

2321

67

سديم هيپو كلريت-ويژگيها

2361

68

تركيبات آمونيوم نوع چهارم-ويژگيها

2362

69

پيه حيواني-ويژگيها و روش هاي آزمون

2363

70

پاك كننده هاي فرش و موكت-ويژگيها

2364

71

پاك كننده هاي مخصوص ماشين ظرفشويي-ويژگيها

2365

72

آئين كاربرد آزمون مقايسه اي براي پاك كننده مورد مصرف در ماشين رختشويي

2366

73

سديم الكيل سولفات هاي صنعتي نوع دوم-روش هاي آزمون

2745

74

سديم الكيل سولفات هاي صنعتي نوع اول-روش هاي آزمون

2746

75

مواد پاك كننده-اندازه گيري سولفات هاي معدني-روش عيار سنجي

2859

76

كربنات كلسيم رسوب داده شده مورد مصرف در صنايع آرايشي بهداشتي-ويژگيها و روش هاي آزمون

2860

77

مواد پاك كننده-تعيين كشش سطحي-روش بالا آوردن لايه مايع

2976

78

صابون-اندازه گيري گليسيرين-روش عيار سنجي

2977

79

مواد پاك كننده و مواد موثر سطحي-روش هاي تقسيم نمونمه

3095

80

روش اندازه گيري اكسيژن فعال-روش تيتراسيون

1-3178

81

الكيل بنزن سولفونات سديم-اندازه گيري وزن مولكولي نسبي

2/-3178

82

روش اندازه گيري مواد فعال در سطح آنيوني-ازطريق تيتراسيون دو لايه اي

3-3178

83

روش اندازه گيري مواد فعال در سطح كاتيوني- روش تيتراسيون دو لايه اي

4-3178

84

پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري انواع فسفات

5-3178

85

پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري پنتواكسيد فسفر

6-3178

86

پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مواد قابل حل در اتر

7-3178

87

پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار ماده آلي

8-3178

88

پودرهاي شوينده- روش اندازه گيري مقدار كل ماده غير يوني

9-3178

89

پودر هاي شوينده-تعيين عوامل كاهش دهنده

10-3178

90

پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار صابون

11-3178

91

زداينده ها-روش اندازه گيري كيفي

12-3178

92

زداينده ها-روش آزمون ميزان عوامل اكسيد كنندگي كلره

13-3178

93

پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري ميزان كلر بر

14-3178

94

پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار آمونياك

15-3178

95

پودرهاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار كربنات

16-3178

96

پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري مقدار آلكانول آميد

17-3178

97

مواد فعال در سطح-روش اندازه گيري pH محلول هاي آبي-روش پتانسيو متري

18-3178

98

مواد فعال در سطح-ماده فعال آنيوني قابل آبكافت و غير آبكافت تحت شرايط قليايي

19-3178

99

مواد فعال در سطح-ميزان ماده فعال آنيوني قابل آبكافت و غير آبكافت تحت شرايط اسيدي

20-3178

100

زداينده هاي-روش اندازه گيري ميزان الكل ها با وزن مولكولي پائين

21-3178

101

پودر هاي شوينده-روش اندازه گيري سيليس

22-3178

102

روش اندازه گيري قليايي آزاد يا اسيديته آزاد-تيتريمتري

23-3178

103

روش اندازه گيري مقدارتخميني كربوكسي متيل سلولز

24-3178

104

مواد فعال در سطح - روش اندازه گيري مقدار كلريد

25-3178

105

مواد فعال در سطح - روش اندازه گيري ميزان سولفات معدني

26-3178

106

مواد فعال در سطح-روش جداسازي آميزه

27-3178

107

فراورده های آرایشی و بهداشتی - اندازه گیری فلزات سنگین -روش آزمون

12014

 

با ثبت درخواست آنلاین پروژه از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید