سکوبندی آزمایشگاه

سکوبندی آزمایشگاهی
هود آزمایشگاه

ملزومات حمل و نقل آزمایشگاهی

 

ملزومات حمل و نقل آزمایشگاهی (Trolleys)

از ملزومات حمل و نقل آزمایشگاهی، همانطور که از اسمشان پیداست، برای حمل موارد گوناگون از جمله مواد شیمیایی و سیلندرهای گاز و... استفاده میشود.

در زیر یک طرح شماتیک به همراه چند تصویر واقعی از اینگونه ملزومات قابل مشاهده است:

 

 

 

تلگرام آذرپارس تجهیز فرم ارسال درخواست آذرپارس تجهیز